Klik et eller andet sted for at lukke dette vindue !

LEJEBETINGELSER

1. Daglige forpligtelser
Kontroller mindst 1 gang daglig olie og vandstand på motor.

2. Depositum / forsikring
Der indbetales et depositum på dkr. 5000 ved lejemålets indgåelse (bestilling) og hele lejebeløbet skal være fuld indbetalt før lejeperiodens start. Ved trafikskade fratrækkes max. dkr. 5000 pr. skade. Tegnes ekstra forsikring ved lejemålets indgåelse dkr. 60 pr. dag, kan trafikskade selvrisikoen reduceres til det halve beløb (gælder kun den første skade). Evt. skade eller mangel på inventar fratrækkes depositummet. Er det indbetalte depositum ikke tilstrækkeligt, afkræves lejeren det resterende beløb, som betales kontant til ejeren eller dennes repræsentant, hvis ikke andet er aftalt. Evt. trafikforseelser (hastigheds bøder mv.) fratrækkes ligeledes depositummet, som tilbagebetales indenfor 30 dage efter lejeperiodens slut, opgørelse sendes straks efter lejemålets slutning. Såfremt aflevering i forhold til det angivne tilbageleveringstidspunkt der er angivet på lejekontrakten overskrides betales en bod på kr. 400.- pr. påbegyndt time.

3. Deltagerantal
Bilen må ikke uden særlig aftale med ejeren beboes af flere personer end angivet ved bestillingen. Evt. ændringer skal meddeles og godkendes af ejeren. Føreren som skal være påført lejekontrakten med kørekort nummer, er forpligtiget til ikke at overskride bilens totalvægt.

4. Udstyr
Lejemålet omfatter bilen og udstyr i henhold til udstyrslisten, som udleveres til lejeren ved lejemålets indgåelse. Arrangøren/formidleren er uden ansvar for evt. mangler og defekter ved inventar og andet vedrørende bilen. Det påhviler lejeren selv at gøre opmærksom på at sådanne mangler og defekter ved overtagelsen. I lejeprioden er lejeren ansvarlig for at bilen og dennes inventar og udstyr. Evt. nødvendige reparationer i lejeperioden kan kun påregnes refunderet, hvis ejeren underrettes inden reparationen iværksættes. Fejl opstået som følge af forkert brug eller betjening eller forsømmelighed af lejeren, påhviler det lejeren at bevise, at denne er uden skyld heri, overfor ejeren. Inden afrejsen efter lejemålets afslutning må evt. beskadigelser afregnes direkte med ejeren eller dennes repræsentant på stedet.

5. Rengøring
Bilen er rengjort indvendig og udvendig inden lejerens overtagelse. Lejeren sørger selv for rengøring i lejeperioden. Vognen afleveres efter lejemålets afslutning rengjort. Hvis dette ikke er tilfredsstillende afkræves lejeren et beløb på minimum dkr. 300,00.

6. Afbestilling
Når kontrakten er indgået og depositum er betalt, kan afbestillingen normalt ikke finde sted. I tilfælde af afbestilling hvor det lykkes udlejer at genudleje køretøjet, beregnes min. 500.- dkr. til ekspeditionsomkostninger. Sygdomsafbestillingsforsikring er ikke inkluderet (kan anvises).

7. Ændringer
Så vidt muligt imødekommes ønsker om ændringer af lejemål. For alle ændringer opkræves et gebyr på dkr. 400,00. Gælder det ændring af biltype eller lejeperiode indbetales et nyt depositum, og det allerede indbetalte depositum og evt. allerede indbetalte lejebeløb kan kun forventes tilbagebetalt, hvis det lykkes ejeren at genleje den oprindelige bestilte bil eller periode.

8. Ejerens ansvar
Ejeren påtager sig intet ansvar for evt. skader på personer eller ejendom eller andre uregelmæssigheder, der måtte opstå under lejemålet. Hvis ejeren af en eller anden årsag ikke er i stand til at stille den lejede bil til rådighed, kan lejeren få det allerede indbetalte beløb refunderet, såfremt han ikke vil acceptere en evt. anden erstatningsmodel, men herudover gives ingen erstatning/kompensation. I tilfælde af krig, strejke og lignende tvingende omstændigheder, kan ejeren uden varsel ophæve lejemålet.

9. Forbehold
Ejeren forbeholder sig ret til at regulere lejepriserne. Det kan ske som følge af lovændringer (moms, skat, afgift m.m.) eller som følge af andre uforudsete omstændigheder. Priserne kan reguleres helt op til lejemålets begyndelsesdato, uanset tidspunkt for bestilling, indbetaling af depositum og indbetaling af restbeløb. Der tages forbehold over for ændringer som udlejer er uden indflydelse på. Ved for sen tilbagelevering opkræves gebyr på kr. 400 pr. time.

10. Skiftedag
Lejemålet går normalt fra fredag til fredag, hvor man kan afhente mellem kl. 15 – 17 og man skal aflevere senest fredag kl. 11, dette kan ikke fraviges i højsæsonen, dog kan man aflevere før tiden, hvilket ikke giver reduktion i lejeprisen. Ønsker man at benytte sig af andre afhentnings / tilbageleverings tidspunkter afregnes det med kr. 600 pr. gang, vi kan ikke garantere at det er muligt, derfor bør man aftale ’skæve’ tider så tidligt som muligt.

11. Parkering
I lejeperioden kan man uden beregning parkere sin personbil og evt. trailer på autocamperens plads.

12. Forbud
Rygning og husdyr ikke tilladt.